I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników poprzez serwis mediakreacja.pl
 2. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883.) dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 3. W trosce o bezpieczeństwo przekazywanych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury mające zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym.

II. Administrator

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Media & Kreacja z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zaporoskiej 83/31, 53-415 Wrocław o numerze REGON 022-50-52-42, NIP 616-149-73-16, reprezentowaną przez Kinga Rękawiczna.
 2. Administrator podjął wszelkie działania zmierzające do ochrony danych osobowych Użytkowników oraz do ochrony ich prywatności zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.

III. Sposób pozyskiwania danych i zakres ich przetwarzania

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 2. Serwis realizuje pozyskiwanie informacji o Użytkownikach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane (m.in. przy zamawianiu newslettera oraz na portalu Facebook),

b) poprzez gromadzenie plików „cookies” (zobacz: Polityka cookies)

3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu skontaktowania się z Użytkownikiem.

4. Administrator przetwarza jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez Serwis usług.

IV. Zabezpieczenia danych osobowych

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883.) pozostawione w serwisie dane osobowe nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

V. Prawa osób, których dane są przetwarzane

 1. Wgląd do danych osobowych zawartych w formularzu przysługuje osobie fizycznej, która je tam zamieściła. Osoba ta ma prawo do modyfikowania i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 2. W razie wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika co do przetwarzania dotyczących danych osobowych, Administrator może pozostawić w zbiorze dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

VI. Zmiana Polityki prywatności

 1. Administrator może dokonać zmiany Polityki Prywatności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności Serwisu, powodującej konieczność zmiany tego dokumentu.